پــيرزن دات کُمــپهپایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://www.peigham.ir6/5/2020 1:15:29 PM پایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir/resources/images/peigham_logo.pngپایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir10070پایگاه خبری تحلیلی پیغامfaسايت گاز استان بوشهر60دیگه حَرف سِیم نمیا..http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=114085دیگه حرفم نمیاد. بخدا بمرگ بوی غلومرضا، به سر کچلش قسم، به عصاش قسم، به دسش قسم . امرو صبان که همه چی واپیچه، از ای هل سیل می کنی تا گیرونی و نداری و ناخوشی، مث اُو از ری سر مملکت در رفته...201398/09/27  24:20http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=114085میگن کرونا اومده تو ولات!http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=114078زنی ولات هم اومدن توکیچه، ماکس هم زده بیدن و می گفتن کرونا، کرونا، شجریان شجریان . 201398/12/04  12:23:59http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=114078بی عدالتی تو ای مملکت بیداد می کنهhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=111603الان سیتون ثابت می کنم که بفهمین مو چه می گم. چارتا بچه بدبخت آغا زاده می گیرن، می برنشون مَحکمه سُک و دارشون می کنن، کُنجیرشون می دن، ازشون حرف می کشن، او بدبختا هم می گن ما اختلاس کردیم، پیل بیت الچال خوردیم، می خوام بفهمم، چندهزار میلیارد هم پیلن که ای بدبختا، اذیت و آزارشون می کنن و بیسیشون می کنن حبس؟ 201398/09/30  12:41:17http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=111603به بهانه تولد شاعر و نویسنده هم استانی " اسکندر احمدنیا"http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=110886من راستش ،خیلی ترسیدم و رفتم تو خیابون که اونجا بشینم وبنویسم .وقتی برگشتم دیدم یه موش کوچولو تو دستش است . گفت : پیرزن آخرش گرفتمش . 201398/07/11  12:56:03http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=110886 نون به نرخ روز خور ها!http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=110515گفتم: از حالا تا تا شیش مُی دیگه خو خیلی وَخت هِسی، اصلا تو ای گرما، کوت و شلوار، سیچه بَر کرده؟ زینب گفت: بُوِی جونی، می خواد از رقیبش عقب نمونه ها، الان او هم یه قبر دیگه پیدا کرده سی خوش ، بوا بوا می کنه. کوت و شلوار هم که بَر کرده، می خواد بگه مو دیگه از حالا، جزء مقامات هِسُم. گفتم عجب، نون به نرخ روز خورییِن.201398/06/27  09:02:15http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=110515پناه برخدا بوشهر شده تَشhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=109936پناه برخدا انگار ما جُی خارک می پزن، انگار ما بوشهریا بُید با ای گرما برسیم .چطور، بالاسونیا ای همه میوهی خوب خوب می خورن، از هلو بیگیر تا زرد آلو تا آلبالو گیلاس و شفتالو، اوقت گرما نمی خورن، اما سی دوتا کل خارک بُید جزغاله بیشیم؟ 201398/05/09  08:54:17http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=109936سی چه اُو دریا چِپَل می کنین؟ http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=109835او روز، دم دریا نشسه بیدم دیدم یه کشی یه مُینی از اُو دریا، سرش کرد دَر، پناه بر خدا اسَد با ما حرف زدن، چند تا بسم الله بسم الله کردم، گفتم شُیَد جن باشه. مُیکو گفت: زهلت نره ننه غلومرضا، مو جن نیسم جونا، مو نِنه مُی دریا هسم، مو از دس شما آدما، جیگرم خین شده. 201398/05/02  13:51:10http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=109835 دارن کوُه صادر می کنن سی کشور عربا..http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=109576گوش دادم دیدم، صدُی بع بع کُوه و بَهره میاد، گفتم چه خبرن، گله ی بُزی اومده، بووی غلومرضا گفت: نه عاموا، صدا ازهلِ گمرکنا، دارن کوُه صادر می کنن سی کشور عربا. خیلی جهلم گرفت، سی بوی غلومرضا گفتم: دیگ پیاز داغی بسون پس ِ سر مو بیو، گفت: کجا بیام؟ گفتم: تو بیو، کار نداشته باش. 201398/04/19  10:30:57http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=109576ماجری گلو درد بوی غومضا..http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=109245شگر خدا، الحمدالله، بیمارستان خوبی تو بوشهر داریم. همه کاردون، همه کاربلد. موری، ببری جنبشون، تشخیص می دن که کجی موری، نقص و عیب داره، می فهمن معدی موری خرابن، جیگرش عیب داره، رحم موری عیبو شده، چه برسه به آدم که تا سیلش می کنن، می فهمن آدمکو چِشِن . 201398/04/01  12:51:39http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=109245از بس زیر بارنرووِن...http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=109018بچه ی بِچَم گفت: بی بی امرو یکی از رفیقام که قراردادی بید از کار اخراجش کردن 201398/03/12  14:30:15http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=109018کُپُن عید!http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=107890خدا را شگر، ما هُی مث موشک داریم عقب عقب، میریم جلو. 201397/12/28  10:30:07http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=107890عمو مهدی از مرغ و گوشت چه خبر؟http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=107462می گم آغی جهانبخشان شده راهنِمی بالاسونیا که میان بوشهر بگردن. می برتشون سیل عمارتا بکنن، دریا نشونشون می ده. بازار مُی فروشیا می برتشون. موزها سیل می کنند. او روز بُرده بیدشون موزه قصابی.201397/12/06  09:50:12http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=107462عشق به شوور...http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=106174شُو اولی لباس خلبانی بر کردم. گفتم: بوی غلومرضا، می خی خلبانت بشم ببرمت پرواز عشق من؟ 201397/11/17  11:09:33http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=106174تا جاپون یه تِنگ دیگه مُندهhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=105721شگر خدا خیلی پیشرفت کردیم ،فقط یه تِنگِ دیگه کنیم شدیم جاپون ،تازه بعدش از جاپون هم رد می کنیم .مو نشونه هاش می بینما ،سی محض همیین که می گم شدیم جاپون .الان مثلا تو خیابون تصادف می شه201397/10/26  09:53:36http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=105721ُاُوهُوی بوشهر...http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=105601می گم بعضی از ما بوشهریاها، آدمی عجب طوری هسیم، یکیش همی سکینه بِگُمِن. اول توسون بید. سکینه اومد تو کیچه، چُپِ چُپِ عرق بید.201397/10/15  12:47:10http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=105601آسانسور خراب گمرک...http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=104782گفتم: خدا نکنه. گفت: بگو خدا بکنه تا بلکم تو شکری، راحت بتمرگم،می خوام بفهمم چطور مال اداره بندر شو و روز میره و میاد واخصکش هم نیس، اما مال گمرک واپیچیده همش خرابن؟ 201397/09/01  12:13:30http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=104782ای دلار هرچی می خی برو بالاhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=101920می گما با تو هِسُما، ای با تو هسما، مِی گوشت کِرِن .کره خرِ پدرسگِ بی پدر مادر با تونما، دلار بی حَیُیه بی همه چیز .با تو هِسُما.201397/05/23  12:23:28http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=101920خوشی زِده زیر دِلمhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=101063دلار شده هفت تِمَن گفتم:چقد؟ هفتهزارتمن؟ گفت: نه جونا، هفتا تک تِمِنیا، گفتم: مو هم والله از ای همه خوشی عاجز شدم، می فهمی چن سالن تو ولات زن و مردا ازهم طلاق نمی سونَن؟ مرد و زن مث گرگ و میش کر هم زندگی می کنن، نه دعوی نه معوی201397/04/13  09:30:2http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=101063ماجرای آرمه پیرزنhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=100787مهدی جهان بخشان201397/03/30  10:04:20http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=100787 سی امضاء کِلِ قاغذی....http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=99349از صبح گه تو اداره واپیچیده ، از ای اتاق می رفتم او اتاق سی امضاء کِلِ قاغذی، دیگه امضِی آخِرِش بید . تو اتاق پر آدم بید. گِلِه گِمنِی کردم، گفتم، عامو ای چه وَعضِنیین سِرِ مردم در اوردین و مردم آواره ی اداره ها کردین ؟ 201397/03/03  09:11http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=99349نظافت در شهرhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=99215داشتم تو بازار راه می رفتم، دیدم یه مردی، تف انداخت ری زمین.........201397/02/29  09:21:35http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=99215طنز/ جادور عشقhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=97265طشت اووی اُوردم، یه بشکه ی اُووی هم نهادم کِرش، یه پاکت شیر خشک هم نهادم اوهَل ترش، بعد گفتم :عزیزدلم، قربونت برم، درد وبلات بخوره تو سرم، زیر پات خاکم کنن، بیو عزیزم . 201396/11/18  11:34:25http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=97265 گرموی خرما پزون ...http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=89075علی زار خدر هم نشسته بید، بزی آدم ساده و بدبختین. ای هم داشت حرفی ما گوش می داد، یکشه دراومد گفت: مو هووی بوشهر خوب می کنم، زنا سی شوخی گفتن: علی چوری می خی، هوا خوب کنی؟ گفت: حالا می بینی مو راش بلدم.....201396/05/11  08:51http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=89075کُکا گریhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=80872تو بالا خونه، ما می نشسیم ، تو خونه ی دومنیا هم کاکی بوی غومضا .201395/12/10  09:57http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=80872هر چی از حدش گذشت کار دس آدم میدهhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=80056بچی گتوغومضا، یه بمبولِی قشنگی اِسده بید، دم دهنش نهاده بید، داشت بمبلیکو پر باد می کرد، گفتم: ننه ی جونی، زیاد باد تو بمبوله نکن. گفت: می چه میشه بی بی؟201395/11/09  11:25:07http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=80056عجب روزگاری شدهhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=79264رفتم خونه دی علی عبدشا، دیدم قیلونش چاق کرده وسی خوش دید می کنه .201395/09/28  10:05:51http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=79264نقل بالا سونیا......http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=73516چهار پنج تا پیرزن بیدیم وباقر زار صفر.داشتیم حرف دنیا و روزگار می زدیم .قلیون خشی هم مابینمون دس به دس می شد.201395/05/21  12:47:07http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=73516دماغ سُختهhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=62791اگه بفهمین با ای مصو چه حشرِلُی داشتیم تو ای انتخابات،اگه بفهمین،مصو گمونم نشناسینش،با معصومه زار عیوضما،ما سیش می گیم مصو شَر شنی.201395/01/16  15:19http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=62791سیچه مردم فکر پاکبانی زحمتکش نیسن؟http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=51529رفتم تو سِرُی سکینه محد هاشم تا سکینه نشسه رو سِکُنجه ی خونشون داره اشک می ریزه.201394/09/10  09:50http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=51529بوام بی خیال بیدhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=51217خدا رحمتش کنه کشورو زار قاسم.گُهی وختی که حوصله داشت قلیونی چاق می کرد، دُم در سرا می نشس واز روزگارش سیمون تعریف می کرد.201394/09/03  15:05http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=51217اگه دکتر نبید...http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=49476ترا به جون هر کی که دوس دارین نیلین دکتر تنها بومونه.201394/07/29  13:55http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=49476همرنگ جماعت شدن!/طنزhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=47308سی آسی باشی همه چی نقل زندگیش گُف.آسی باشی گفت:مردم هر چی میگن دُرُس میگن.ممدگفت:آسی باشی یعنی چه مردم هر چی میگن دُرُس می گن؟...201394/06/24  12:20:06http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=47308سی هفته دولتhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=46829قربونت برُم، دورت بگردم، قضات بسونم، مصطفی والله، ئی همه ای ولات واو ولات نگرد،خوت می فهمی جاده ها ایمنی ندارن.201394/06/11  12:41:40http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=46829پارس جنوبی برای ما خیلی فایده داردhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=46635پُسَرِغومضا اومد گفت:بی بی یه اِنشُی نوشتُم سی پارس جنوبی، جایزم میدِنِمون.بخونُم سیت؟201394/06/05  10:45:55http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=46635پناه بر خدا طوم همه چی واگشته!http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=44954پناه بر خدا اُنگاری همی چی دُنیِیکو واپیچیده،او زمون مهمون می اُومد، می خواسیم سیش مرغ بُکُشیم.به ای قبله قسم،خُدی تو سر شاهدن، از صبح چار پنج نفری دُم مرغ می دُویدیم تا بعد یکساعت بزور مرغکو می گرفتیم...201394/04/15  11:44:59http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=44954اِفهم اِفهم یا غُلمَل ابن محمدhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=44728دیر از گوشمون،خدا اُو روز نیاره ،سی دشمنات باشه آغی میگلی نژاد، هراسون از خُو راس شدم، دور خوم هوف کردم، صلوات بیسی کردم،گفتم: همین الان یه مُنگ و دُرنگی سی غُلمَلی بکنم.201394/04/10  10:51:46http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=44728شُوِیی که قارچاقی بید....http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=44339خدا رحمتش کنه عاموم، ژاندار بید.هر پاسگِه ی که منتقلش می کردن،همونجا یه خیمه وکپری سی خوش دُرُس می کرد و با زن وبچش زندگی می کردن.یادم میاد،یه سالی مُحلِ خدمتش پاسگه ی جفره بید.ئی که سیتون می گم مال زمون شاه بیده ها.شُوِیی که قارچاقی، چیزی نبید ورئیس پاسگاه با قارچاق چیا بند وبس نکرده بید که قارچاق رد بکنن......201394/04/01  12:17:42http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=44339هیچکی سی هیچکی قبُول ندارهhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=44338میکانیک کلیل ماشین غومضا داد دِسش گفت:ماشین دُرُس شد.اُما سیت بگم میکانیکی که دَس زده قَد ماشینت ،هیچی حالیش نبیده.ئی آدم بُید برِه فرغون تعمیر کنه نه ماشین.بعد غومضا ماشین روشن کرد از دُم تعمیرگاه اومدیم دَر.گفتم:ننه والله، پات بیل ری گاز تا از دکتر برسیما...201394/03/29  12:17:01http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=44338جوونا چقد سر بزیر شدن...http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=44337عزیزه ی میش مختار چن سالن از خونه در نیومده،میگه تو خونه بشینم قیلیون چاق بکنم وسی خوم بکشم بَهزِمِن که بیام دَر، سیل دنیا وروزگار کنم وغصه بخورم از بس آدما عوض شُدَن.سِی میکنی تا هر آدمی پنجاه تا نقاب داره،هرجا میره یه نقابش در میاره میزنه.اُروز پیرزنا دُمِش گرفتن ....201394/03/20  12:16:30http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=44337پیلُی کثیفhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=42724یه دفه صدُی هُوی کمکی تو ولات پیچید...بیگیرینش...بیگیرینش...دَهر نره ...تو از ای هل برو ما از او هَل می ریم. قلیونم نهادم هل اوهل .....201394/02/30  14:10http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=42724دلواپس شما دلواپساhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=41801صفیه در اومد گفت:اصلن می فهمی چنن؟مو دلواپسم.سیش گفتم:موام دلواپسم.گفت:توهم دلواپسی؟دلواپس چی؟گفتم:دلواپس شما دلواپسا.201394/02/09  12:53:28http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=41801واتساپ و وایبر بازی...http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=37612ننه ی امیر نفرین می کرد که بوی خین ازش میومد،صداش فهمیدم که می گفت:الهی ننه پنجه ت کرم بزنه که نتونی ری موبایلت پنجه بکشی وواتساپ ووایبر بیاری.خدا که به حق ابوالفضل همه ی فیلتر شکنهای دنیا واپیچن که نتونی فیس بوک بگیری.امیدوارم به حق دردای دل زینب تمام رفیقات بلک ات کنن.الهی که در ماه یه آدمی اَدت نکنه.خدا کنه که اینستاگرامت واپیچه که آرزوی دیدن یه عکس داشته باشی.201393/12/16  11:26:31http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=37612حقوقام همه رفته سی قسط...http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=37609خدیجه علی زار عیوض سرپرست خانوادن،تو اداره ی هم کار می کنه که اسمشم یادم رفته والله،دوتا لیمسانس داره،چند تا بچه هم داره که دوتاش دانشگاه آزاد درس می خونن.201393/12/21  11:21:46http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=37609روزنومه بید.....http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=37605پسین تنگی بید با زنای ولات نشسته بیدیم تو کیچه سی خومون قلیون می کشیدیم.مو بیدم، دی سلمان بید، دی زاغو بید، دی عبدالرحمان بید، دی مُشکو بید،قلیونم هی دس به دس می کردیم......201393/12/21  11:15:53http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=37605بیمارستان قلبhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=28193چند ماه گذشت ودوارتی رفتم هِل حاج یحیی.گفتم:حاجی التماس دعا داریم.یه کمکی سی بیمارستان بکن.گفت:دکتر چه شانس بدی داری،هر وقت میای وضع مالیمون خرابن ودسمون تنگن.201393/09/19  10http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=28193خونه ی سالمندانhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=20709ه کُشه بوام نادیم توویلچر بردیمش خونه سالمندان. هر کُشه ساعت 11 که می شد خانم رضا زاده زنگ می زد و می گفت: ترا به حضرت ابولفضل،ترا به امام رضا، بییِن بواتون ببرین، عامو بخداجیگر ما خین کرده.....201393/08/07  14:56http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=20709قانونhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=20704خدا خیرش بده مَمَدِزارصفرپشت ماشین که می شینه انگار پشت موشک نشسه،پا میله ری گاز ولای ای ماشینا بازی می کنه وتند ازهمه ماشینا میزنه، میره جلو.201393/08/07  14:46http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=20704تصادفhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=19930سر چهار راه، دم دكون اكو حاج پولاد، صِدُي قرهپشتي اومد. همه هراسون شدن. سيل كردم تا دو تا ماشين زدن قِدِ هم. شوفر اولي در اومد از ماشين گفت عامو مگه چيش نداري؟ سيچه با موبيل حرف زدي كه ايجوري سر ماشين مو بياري؟201393/07/10  12http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=19930گمرکhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=19929-الو دی غومضا،سلام علیکم،چطوریا؟می شناسیم خو؟مو بچه ی زار غلوم کل نجف هِسُما. -ها مجید تونی؟احوالت چطوره؟بچهات چطورن؟کجایی،نه پیدِی.هنی تو گمرکی؟ وعضِ روزگارت خوبن؟201393/06/25  11http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=19929مُو چه کار ایی چیا دارُمhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=19928- الو میگُم چه طوری دی غومضا؟ خبر هِمی که میگن پیلِی مردم خُوردن، داری - کُمو پیل خُوردنی؟ مُو خبر ندارم، خُوت بُگو قِضیش چنن؟201393/05/28  11http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=19928مسابقه جام فوتبالhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=19927مسابقه جام فوتبال بید.اکبر زار مختار زنگ زد سی غومضا گفت:امشو با بچه هات وردار بیین خونه ما،شوم درس می کنیم، دور هم می خوریم بعد هم سی خومون سیل فوتبال آلمان و آنژارتیل می کنیم. جون خوت دیت هم با خوت بیار.201393/05/14  12http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=19927مدرک جرمhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=19926 خونگفتن چنن،چه بیده؟ -نه جونا،ما نفهمیدیم.هیشکی نفهمید. -می گم پسرو، نه بچه ی میش فاطمه کل غلومشان؟201393/04/31  10http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=19926کتاب خوبنhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=19925دی عبدالرحمان تعریف می کرد، می گفت: زمون اون رژیم سرسگی، ما یه هَمسُیِی داشتیم، اسمش مجید کل مند حسن بید.پُسِرُی همی مجید، با عبدالرحمان ما رفیق بیدن.عبدالرحمان هم تازه پشت لُنجش کُرک در اُورده بید.خدا را شکر بعد کُرک در اُوردن راه خطا نرفت. از معلمش کتاب می اسد، می یومد تو خونه می نشس ، می خوند.گِهی وقتی هم پیلاش مُر می کِرد ،کتاب می خرید.دو سه کُشه کتاب داد سی بِچیِ مجید کل مند حسن.201393/04/24  18http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=19925نه به اوبی نمکی نه به یی شوری شورhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15876خیلی وقت بید خُونِی دی اسمایلِ زارصفرنرفته بیدم، بگو ده سال، اُو روز با تاکسی تلفنی اسدم رفتم خونشون. تا سی ما دید اسد وماچ، ماچ ، دلش خَش شد گفت: کُجی عامو تو،غریب شدی با ما. گفتم : والله چه بگم روزگارمگه میله کسی رو کسی بیاد وبره ....201393/04/11  13http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15876هشوار باشیمhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15875کل بدری میش شکر الله عاشق اُمریکان. می گم سی چی خوت سی اُمریکا کل کل می کنی ؟ می گه : خِشم ازش میاد که تو کشورش آزادی خیلی زیادن.می گم: دُرسن آزادی هسی اما آزادی غارت.می گه: برو اوهلا همش از ئی حرفا می زنی....201393/04/04  12http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15875آزادی یواشکیhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15874دختر دختر کل ماشاالله لیمسانس اش گرفته ، مشتی پیلی ام خرج کرده سی دانشگاش اما کار گیرش نمیا، شو و روزم سرش تو کامپیوترن و اینترمنت. اُو روزی صب گاه اومده بید خونمون.گفتُم: ها خیر باشه صب گاه در اومدی؟ گفت: ها ....201393/03/26  13http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15874"دلوافسیم"http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15873دی بهمیار زارغلوم گفت: میگما حالا بگو شما چکار مردم دارین که دلواپسن؟ خوتونم اگه بیدینا دلواپس بیدین.هی هر ساعت می گین سی چه دلواپسین ، سی چه دلواپسین؟ خوتونم اِی بیدین دلواپس بیمه ایران بیدین.خوتونم اگه بیدین دلواپس بیدین که ئی همه ماشین لوکس با کموارزی اومده تو مملکت ومی خواد زیر پُی کیا باشه؟..201393/03/19  11http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15873قضیه آلمان رفتن دی علی شاه زار خدرhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15872دی علی شاه زارخدرازاُلمان اومده بید. با چندتایی از زِنی ولات گفتیم بریم ببینیمش. رفتیم خونِشون نشستیم قلیونی آورد و چُینی اورد وحرفی اوهَل حرفی ای هَل وسط اومد بعد زنا افتیدن ری درد دل کردن و اوضاع ناجور زندگی و وئی حرفا.201393/03/05  12http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15872ای والله آغی استاندار ئی هم بخونhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15871صِدُی کل وبنگ از تو کیچه می یومَد که نگو. زنا، اسده بیدن وُ یزله کردن ومی خوندن که ولات صدا ور داشته بید. مینارم دور سرم کردم رفتم خلط زنا گفتم: چنن؟ چه شده؟ کل بدری گفت: بیو توهم بِرَخص. گفتم: خوبگوچنن نه؟ زنا هم هی می خُندن: چل چله باد شمال زیر بال مینار، بندر آزاد شده زیر بال مینار. زندگیمون شاد شده زیر بال مینار.......شِقِ...شِقِ...شِقِ...شِقِ...شِق...201393/02/29  11http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15871زندگی قشنگنhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15870ئی بوی غوامضاها جیگرم خین کرده. خورا ک که می خوام بسازُم، با احتیاط پیاز داغ می کنم که یه کل پیازی نسوزه. ادوه ، فلفل، نمک به قاعده می زنمش که چی کم وزیاد نشه. گوشت که می ریزم تو پاتیل هشوارهسم که گوشت دُرُس وحسابی سرخ بشه. ...201393/02/08  10http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15870تاکسیhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15869میشتی زلیخی ِکل احمد می گفت: تو خیابون، سی تاکسی ویسیده بیدم، روم هم با روسری گرفته بیدم. یه پرایدی اومد گفت: زود بپر سوارهاوُو . مو هم خم انداختم تو پراید، کمی که رفت جلوتردیدم داره اُینه ی ماشین رو مو دُرُس می کنه بعد، هی با چیشش سیلم می کرد و هی چیلش فِچ می کرد وخنده می کرد .201393/01/26  10http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=15869آدم زرنگhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=10369دی نعمت می گفت: نعمتو از کوچیکی زرنگ بید.توهمو کوچیکی، خارک و رُطب هم که می نهادم نِی بچه ها بخورن، نعمتو هَپِرو می کرد بیشتر خارک و رُطبا سی خوش ورمی داشت. یه کُشه هم هِسک هِسک می کرد، خوش انداخت داخل سرا....201393/01/04  22:52http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=10369مردمhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=9004دی جلیل گفت: حالا رای دادین سی ئی میشت حسن چی گیرتون اومده؟ یه کلیلی تو هوا کِرد وگفت: بفرمایید ئی کلید .هرچی قفلن واز می کنه.حالا کومو قفلی واز کرده؟ گفتم:قفل امید...201392/11/16  11:23:49http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=9004قانونhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=8548بچه ی دی رضا آدم صاف صادقییِن.چن روز پیش تو اداره سیشون کلاس نهاده بیدن.درسشون هم مبارزه با پولشویی بیده.گفته بیدن بلای مملکت ما پول شویین.آدِمی پدر سوخته پیل شوری می کنن .شما هر وقت دیدین کسی پول شویی می کنه فورا بُید مچش بیگیرین ،بسپارینش دسِ قانون تا قانون پدر صاحب پول شور در بیاره.201392/11/03  09:19:12http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=8548مامور خرید خونهhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=7864خدا بیامرز ننه م یه مثلی داشت،میگفت :(تا گنده خر نباشه ،نباشه گنده فروش).حالا حکایت مُنن وبوی غومضا.صب گاه راس میشه میگه برُم بازار صفا قاتُق بیارُم سیت.بعد ساعت ده،یازده سروکله اش پیدا میشه،یه خِشخِشوکی دسشن توش آلوتماته وسوزی و ای چیان.201392/10/17  14:14http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=7864کوچیکی فکرhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=7861مو بیدم ودی خدر و عروسش و بچش که هاسی ماشین می رُند. رسیدیم نزدیکیای بندر ریگ. دی خدر گفت: ویسین، ویسین.گفتم: چتن؟ چه می خی؟ دس به اُو داری؟ دی خدر گفت: نه، نه می خوام دومَن بشم سیل ئی دیمیتا کنم.گفتم: کُمو دیمیتی؟201392/10/17  14:10http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=7861آش نذریhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=6437شو عاشورا، سکینه عباس اومد پُی سرم .گفت: بیو والله سی خومون بیریم شمع زنی.ما روسریمون سر کردیم و اُو وچی هم نهادم سی بوی غومضا و راه افتادیم و رفتیم.خیابون و مسجد و کیچه ها شلوغ که جا و راه نبید. موتوریا هم مث تیر شهاب کر آدم رد می شدند. 201392/09/13  09:29:08http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=6437دندون مصنوعیhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=5725تو کیچه، میشتی رقیه دیدُم داره میاد هلِ خونَمون و چیلشم پره خندن.گفتم: چتن ؟ انگاری افتادی ری خنده، نکنه اهل اونا زدنت.گفت: عامو از اهل اونا بدتر زدنُما.گفتم: چه بیده؟ گفت: بیل تا بیام داخل سیت تعریف کُنم. قلیونی چاق کردیم ، نشستیم سیمون تعریف کرد.201392/08/26  14:05http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=5725قضیه ی مهمون کازرونی دی عومضاhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=3772آدی مَندلی چند کُشه قولمون داده از کازرون بیاد بوشهر تا ما قلیه مُی بدیمش،اودفی اِسد با ماشینش از کازرون اومد خونمون.قلیه مُی خوشمزه ی با لَلَک وتُربیزه دادمش که کیف کرد،بعدِ خوراک یه شش هفتا گارشت زد که استخون دنده هاش پس وپیش شد.دراومد گفت:نَنه ی غلومرضا دستِ درد نَکنِه،اَزَت بگُم که قلیه ات قلیه بید،..201392/07/30  09:42:25http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=3772مصاحبه دی غومضا با یک اختلاس گرhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=3507ما توکلاس درس خون بیدیم.مخصوصا عربی.تو عربی می گن :اَختَلَسَ،یَختَلَسُ اِختِلاس،یعنی افتعلُ،یفتعلُ،افتعال.بعدش گُت شدیم.همی جور سی خومون می خوندیم.اصلاً مث شعر می خوندیمش.201392/07/23  09:50:20http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=3507گفت و گوی تلفنی دی محسین با دی غومضاhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=2776دی محسین:الو، دی غومضا، شکر خدا یه مصیبت گُتی ازری بوشهر ورداشته میشه ها.201392/07/02  14http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=2776نامه یک پیرزن به آقای جهان بخشانhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=2419آغی جهان بخشان اول سلام.دوم میگما،حالاکه خدا یه استعدادی سی توداده وقلم افتاده دستت،بُیَد هر چی دلت خواس بینویسی.ورداشتی سی خوت مشتی پلوِردی کردی.باهمی خیابونا هِسُما،دارم نقل تنگ کردن خیابونا می گم.201392/06/23  11:19:35http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=2419کی جواب مردم می ده؟http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=1879دی سیفوگفت : به مو چننا،مردم می گن. دهن مردم خو نمی شه بس،می گن 40 میلیاردتمن خرج ورداشته،می گن قومِی فراش استانداری بیده سیش دُرُس کردن...201392/06/06  09:55:13http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=1879آدم بی ترمزhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=1607صد کُشه سی میش سِین گفتم:ئی کار تو درس نی.ئی کارتو ری قاعده نی.طرفدار ِای کارکو،خوتی وخوت.چارتا دور و برت هم شُیَد سیت چهچهه و به به کنن اما همش الکی بادت می کنن.201392/05/30  13http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=1607قَصابhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=1071ننه صغرا از پَس پنجره بُنگُم زد، گفت: دی غومضا بیو نذر داریم ، سی بچه ی صغرا می خوایم حیوون بکشیم.......201392/05/01  10:26:27http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=1071چراغ گونی!http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=934توکیچه ی اوهلی کِل وبُنگ راه افتاده بید،پاپُیک رفتم تا زنا و پیرزنا دسمال بازی میکنن، بچه ها وجوونا هم می رخصن .پُرس دی حبیب کردم گفتم: چه خبرن؟ ....201392/04/25  13:30http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=934زار سین رای میاره ،توشورا گل می کارهhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=615خدا رحمت کنه رفتگونتون. خدا بیامرزه زار سین زار عباس ، عمرش داده به شما. نشسته بیدیم تو خونشون، ساعت گمُونم ده شو بید بچِشم که اُلمان بید با زنش و دخترش سی فاتحه از اُلمان اومده بیدن. .....201392/04/11  13:20http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=615گزارش پیرزن از دلخوشی مردم http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=474موو بوي غومضا ، سر همچي با هم دعوا و جنگ و مرافه داريم. از خوراك بگير تا فوتبال تا تلبزيون تا همي انتخاوات شورا و رئيس جمهوري، اصلا بوي غومضا ابليسيين كه لنگه ش تو دنيا ني. 201392/04/02  11:15http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=474قصه خوراک بادمجون حاکمhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=288بچه هي غومضا همش دُمم مي گيرن،مي گن بي بي سيمون قصه بگو،.....201392/03/22  02:29http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=288 افتخار بوشهرياhttp://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=231<p> <font color="#333333" face="Tahoma" style="font-size: 9pt">ناه برخدا او دوره ي که ما بچه بيديم ، اگه کسي ميرفت سينما يا تيارت بازي مي کرد يا ساز مي زد ، هزار تا حرف سيش در مي آوردن ، ميگفتند فلاني قرتين، مطربن.</font></p> 201380/02/16  12:40 http://www.peigham.ir/shownews.aspx?id=231