دریغا و هزاران دریغا،حاج صدرالله
دریغا وهزاران دریغاها، دریغا ازحاج صدرالله مهندس و مدیری توانمند درعرصه ی مدیریت، جانبازی  که هنوز ازچه بوده است وچه هست خودش رونمایی نکرد،انسان بود، انسانی  که انسانیت را تدریس می کرد!
كدخبر: 116095
1399/05/17

اسکندر احمدنیا

 یاد مرحوم حاج عیسی کمالی، توام با کوچ حاج صدرالله محمدی باغملایی، تاعلی الطلوع سپیده دم پریشانم کرد. وقتی حاج عیسی  کوچ ابدی نمود، دکتررضا معتمد، سوگ نامه ای نوشت، دریغا حاج عیسی، مهندس حاج صدرالله رفته بود بیمارستان قائم برای دیالیز، امیرتقاضای دعا کرد، با دمپایی سواربرموتورشدم و بی اعتنا به کرونا، دوسه باری بیمارستان را دور زدم و .....

 تقریبا دوشب و دو روزگذشت، تمام گروه های مجازی، لبریز دعا شد، صحنه ی  جدال حاج عیسی وآخرین  وقت نفس ها،تکرار شد، یکباربه سرم زد یه جورایی شب کرونایی را دوربزنم وبروم قائم، اهل خانه صدایشان درآمد نشستم وبه عکسش خیره شدم، درچهره اش اقیانوسی ازعزم واراده و صلابت فهم  ودانایی   موج می خورد، فردا امیدها فرو کش نمودند وجان های ملتهب عزادار شدند.

مردی به وسعت مهر وعاطفه و حلم وعلم، مردی که  چراغ دانش به دست و ساعی وپرتلاش، نمکزاران جهل را مبدل به  باغستان فهم وادراک نمود.

مردی که درمرزهای وطن نه دنبال رسیدن به سرداری وجاه ونه به طمع  مادیات وسوداگری بود،  هرکسی با هرکسوت و رده ای را با فرم شکلی یکسان می دید،اهل رجز ومنیت نبود ازهرجا که برایش امکان تلاش میسرمی شد ورود می کرد وبسیار صادق و ساعی، درعرصه ی آموزش مدیری کم نظیر، درنهادی های مردمی پاسخگو ومثمر ثمر، بی حاشیه وپرتعامل،  در وادی فرهنگ به شهادت دوست وغیر دوست، واضحتر مخالف وموافق، مبدع مدیریتی سرشاراز خلاقیت بود.

من هرچه مدعی شوم وبگویم این بود وآن بود، کم است اما بسیار جاهایی بود که خط کشی ها جلوش ورود ممنوع زده بودند، دریغا وهزاران دریغاها، دریغا ازحاج صدرالله مهندس و مدیری توانمند درعرصه ی مدیریت، جانبازی  که هنوز ازچه بوده است وچه هست خودش رونمایی نکرد،انسان بود، انسانی  که انسانیت را تدریس می کرد!

روحش شاد ونام بزرگش مانا!!

منبع: