کد خبر : 120858       تاریخ : 1399/09/08 11:07:53
اختصاص هدفمند 400 میلیارد ریال از سوي شوراي راهبردي شرکت های پتروشیمی منطقه پارس براي مقابله با پاندمی کرونا در جامعه پیرامونی
عضو شوراي سیاست گذاري شوراي راهبردي شرکت هاي پتروشیمی منطقه پارس خبر داد:

اختصاص هدفمند 400 میلیارد ریال از سوي شوراي راهبردي شرکت های پتروشیمی منطقه پارس براي مقابله با پاندمی کرونا در جامعه پیرامونی

پیغام: عضو شوراي سیاست گذاري شوراي راهبردي شرکت هاي پتروشیمی منطقه پارس از اختصاص هدفمنـد 400 میلیارد ریال اعتبار جهت تهیه اقلام بیمارستانی و درمانی در سال 1399 خبر داد.

پیغام: عضو شوراي سیاست گذاري شوراي راهبردي شرکت هاي پتروشیمی منطقه پارس از اختصاص هدفمنـد 400 میلیارد  ریال اعتبار جهت تهیه اقلام بیمارستانی و درمانی در سال 1399 خبر داد.

به گزارش «پیغام»؛ امیرحسین بحرینی مدیر عامل شرکت پلیمر آریاساسول در مصاحبه با روابط عمومی شوراي راهبردي پتروشیمی درخصوص فعالیت هاي شورا طی سال جاري عنوان کرد: شوراي راهبردي پتروشیمی به مجرد شیوع پاندمی کرونا، در کنار حفظ کسب و کار و تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و تأمین ارز مورد نیاز کشور، با جدیت تمام و بطور منسجم نسبت به پیش بینی و تأمین نیازهاي حیاتی مراکز درمانی با تمرکز بر شهرهاي جنوبی استان بوشهر اقدام نمود.

  

وي با اشاره به اینکه از میزان 400 میلیارد ریال اعتبار سال جاري این شورا بـراي مقابلـه بـا شـیوع کرونـا در جامعه پیرامونی تاکنون بالغ بر 337 میلیارد ریال فقط جهت تجهیز مراکز درمانی اسـتان هزینـه شـده اسـت، افزود: در ابتداي سال جاري مبلغ 97 میلیارد ریال براي تجهیـز مراکـز درمـانی اسـتان مسـتقیماً در اختیـار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قرار گرفته و به موازات، پس از اخذ نظرات کارشناسی مراکز درمانی منطقـه در دو مرحله مبلغ 200 میلیارد ریال نیز جهت تأمین دستگاه هـاي مختلـف تشخیصـی و درمـانی از جملـه تـنفس مصنوعی، ونتیلاتور ثابت، تخت آي سی یو، دستگاه سونوگرافی، ویدئو لارنگوسکوپ، انواع دسـتگاه اکسـیژن سـاز، نبولایزر، پالس اکسیمتر، دستگاه اتوسکوپ و افتالموسکوپ، ديسی شوك، پمپ اینفیوژن، انواع مانیتور علائـم حیاتی، ویلچر، ساکشن دوشیشه، دستگاه دیالیز، دستگاه اکسـیژن سـاز 600 لیتـر در دقیقـه، دتکتـور اسـتند رادیولوژي، وایداس آزمایشگاه، اتوآنالایزر پرستیشر50 L ،سـل کـانتر سیسـمکس مـدل 4/KX2 ، دسـتگاه EKG ، الکتروشوك، دستگاه DR ،رادیولوژي RO و ....اختصاص یافت کـه بیمارسـتان هـاي نبـی اکـرم (ص) عسـلویه، توحید جم، زینبیه خورموج، امام خمینی (ره) کنگان، شهید گنجی دشتستان و بیمارستان امام هادي (ع) دیر، مراکز بهره مند از این تجهیزات بوده اند.

بحرینی افزود : در راستاي مسئولیت هاي اجتماعی ، شرکت هاي پتروشـیمی عضـو شـوراي راهبـردي تصـمیم گرفته اند به منظور افزایش اثربخشی اقدامات خود، ضمن پرهیز از اقدامات انفرادي درخصوص مسئولیت هـاي اجتماعی، کلیه فعالیت ها را به صورت منسجم و یکپارچه از مسیر شوراي راهبردي پتروشیمی هاي منطقه بـه انجام برسانند.

وي ادامه داد: در راستاي افزایش کمک ها در این قالب نیز از سال گذشته ضمن افـزایش قابـل توجه بودجه مسئولیت هاي اجتماعی، این شـورا بـه سـرمایه گـذاري درخصـوص اتمـام پـروژه هـاي عمرانـی نیمه تمام قبلی و همچنین تعریف پروژه هاي زیربنایی و توسعه اي تمرکز ویژه اي نموده است که از جمله آنها می توان به تصویب و اختصاص 100 میلیارد ریال براي شروع احداث یـک بیمارسـتان تخصصـی 110 تخـت

خوابی در عسلویه در سال جاري اشاره نمود که امید می رود با بهره بـرداري از آن طـی 3 سـال آینـده، شـهر عسلویه از یک بیمارستان مدرن و تخصصی بهره مند گردد.

لازم به ذکر است که شوراي راهبردي پتروشیمی هاي منطقه پارس متشکل از شرکت هاي تولیدي و پروژه اي است که بیش از 95 %بودجه سالیانه آن عمدتاً از سوي شرکت هاي تولیدي بـه ترتیـب توسـط شـرکت هـاي

پتروشیمی جم با ۱۲.۵% ، پلیمر آریاساسول ۱۱.۱% ، مبین انرژي خلیج فـارس ۱۱.۱% ، پتروشـیمی پـردیس ۱۰.۱% ، پتروشیمی پارس ۹.۴% ، پتروشیمی نوری ۸.۷% ، پتروشیمی کاویان ۸.۵% ، پتروشیمی زاگرس ۶.۹% ، پتروشیمی مروارید ۴.۵% ، پتروشیمی مهر ۲.۴% ، شرکتهای پایانه ها و مخازن پتروشیمی و فرساشیمی هرکدام ۲.۲% ، شرکتهای پتروشیمی دماوند و پلی پروپیلن جم هرکدام ۱.۸% ، پتروشیمی مرجان ۱.۴% و پتروشیمی بوشهر ۱% تامین شده است.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=120858

نظـــرات شمـــا