پــیرزن دات کُمــپه
پــیرزن دات کُمــپه

کُپُن عید!

خدا را شگر، ما هُی مث موشک داریم عقب عقب، میریم جلو.
1397/12/28

عمو مهدی از مرغ و گوشت چه خبر؟

می گم آغی جهانبخشان شده راهنِمی بالاسونیا که میان بوشهر بگردن. می برتشون سیل عمارتا بکنن، دریا نشونشون می ده. بازار مُی فروشیا می برتشون. موزها سیل می کنند. او روز بُرده بیدشون موزه قصابی.
1397/12/06

عشق به شوور...

شُو اولی لباس خلبانی بر کردم. گفتم: بوی غلومرضا، می خی خلبانت بشم ببرمت پرواز عشق من؟
1397/11/17

تا جاپون یه تِنگ دیگه مُنده

شگر خدا خیلی پیشرفت کردیم ،فقط یه تِنگِ دیگه کنیم شدیم جاپون ،تازه بعدش از جاپون هم رد می کنیم .مو نشونه هاش می بینما ،سی محض همیین که می گم شدیم جاپون .الان مثلا تو خیابون تصادف می شه
1397/10/26

ُاُوهُوی بوشهر...

می گم بعضی از ما بوشهریاها، آدمی عجب طوری هسیم، یکیش همی سکینه بِگُمِن. اول توسون بید. سکینه اومد تو کیچه، چُپِ چُپِ عرق بید.
1397/10/15

آسانسور خراب گمرک...

گفتم: خدا نکنه. گفت: بگو خدا بکنه تا بلکم تو شکری، راحت بتمرگم،می خوام بفهمم چطور مال اداره بندر شو و روز میره و میاد واخصکش هم نیس، اما مال گمرک واپیچیده همش خرابن؟
1397/09/01

ای دلار هرچی می خی برو بالا

می گما با تو هِسُما، ای با تو هسما، مِی گوشت کِرِن .کره خرِ پدرسگِ بی پدر مادر با تونما، دلار بی حَیُیه بی همه چیز .با تو هِسُما.
1397/05/23

خوشی زِده زیر دِلم

دلار شده هفت تِمَن گفتم:چقد؟ هفتهزارتمن؟ گفت: نه جونا، هفتا تک تِمِنیا، گفتم: مو هم والله از ای همه خوشی عاجز شدم، می فهمی چن سالن تو ولات زن و مردا ازهم طلاق نمی سونَن؟ مرد و زن مث گرگ و میش کر هم زندگی می کنن، نه دعوی نه معوی
1397/04/13

سی امضاء کِلِ قاغذی....

از صبح گه تو اداره واپیچیده ، از ای اتاق می رفتم او اتاق سی امضاء کِلِ قاغذی، دیگه امضِی آخِرِش بید . تو اتاق پر آدم بید. گِلِه گِمنِی کردم، گفتم، عامو ای چه وَعضِنیین سِرِ مردم در اوردین و مردم آواره ی اداره ها کردین ؟
1397/03/03

نظافت در شهر

داشتم تو بازار راه می رفتم، دیدم یه مردی، تف انداخت ری زمین.........
1397/02/29

طنز/ جادور عشق

طشت اووی اُوردم، یه بشکه ی اُووی هم نهادم کِرش، یه پاکت شیر خشک هم نهادم اوهَل ترش، بعد گفتم :عزیزدلم، قربونت برم، درد وبلات بخوره تو سرم، زیر پات خاکم کنن، بیو عزیزم .
1396/11/18

گرموی خرما پزون ...

علی زار خدر هم نشسته بید، بزی آدم ساده و بدبختین. ای هم داشت حرفی ما گوش می داد، یکشه دراومد گفت: مو هووی بوشهر خوب می کنم، زنا سی شوخی گفتن: علی چوری می خی، هوا خوب کنی؟ گفت: حالا می بینی مو راش بلدم.....
1396/05/11

کُکا گری

تو بالا خونه، ما می نشسیم ، تو خونه ی دومنیا هم کاکی بوی غومضا .
1395/12/10

هر چی از حدش گذشت کار دس آدم میده

بچی گتوغومضا، یه بمبولِی قشنگی اِسده بید، دم دهنش نهاده بید، داشت بمبلیکو پر باد می کرد، گفتم: ننه ی جونی، زیاد باد تو بمبوله نکن. گفت: می چه میشه بی بی؟
1395/11/09

عجب روزگاری شده

رفتم خونه دی علی عبدشا، دیدم قیلونش چاق کرده وسی خوش دید می کنه .
1395/09/28

سی هفته دولت

قربونت برُم، دورت بگردم، قضات بسونم، مصطفی والله، ئی همه ای ولات واو ولات نگرد،خوت می فهمی جاده ها ایمنی ندارن.
1394/06/11

نقل بالا سونیا......

چهار پنج تا پیرزن بیدیم وباقر زار صفر.داشتیم حرف دنیا و روزگار می زدیم .قلیون خشی هم مابینمون دس به دس می شد.
1395/05/21

دماغ سُخته

اگه بفهمین با ای مصو چه حشرِلُی داشتیم تو ای انتخابات،اگه بفهمین،مصو گمونم نشناسینش،با معصومه زار عیوضما،ما سیش می گیم مصو شَر شنی.
1395/01/16

بوام بی خیال بید

خدا رحمتش کنه کشورو زار قاسم.گُهی وختی که حوصله داشت قلیونی چاق می کرد، دُم در سرا می نشس واز روزگارش سیمون تعریف می کرد.
1394/09/03

همرنگ جماعت شدن!/طنز

سی آسی باشی همه چی نقل زندگیش گُف.آسی باشی گفت:مردم هر چی میگن دُرُس میگن.ممدگفت:آسی باشی یعنی چه مردم هر چی میگن دُرُس می گن؟...
1394/06/24

پناه بر خدا طوم همه چی واگشته!

پناه بر خدا اُنگاری همی چی دُنیِیکو واپیچیده،او زمون مهمون می اُومد، می خواسیم سیش مرغ بُکُشیم.به ای قبله قسم،خُدی تو سر شاهدن، از صبح چار پنج نفری دُم مرغ می دُویدیم تا بعد یکساعت بزور مرغکو می گرفتیم...
1394/04/15

اِفهم اِفهم یا غُلمَل ابن محمد

دیر از گوشمون،خدا اُو روز نیاره ،سی دشمنات باشه آغی میگلی نژاد، هراسون از خُو راس شدم، دور خوم هوف کردم، صلوات بیسی کردم،گفتم: همین الان یه مُنگ و دُرنگی سی غُلمَلی بکنم.
1394/04/10

شُوِیی که قارچاقی بید....

خدا رحمتش کنه عاموم، ژاندار بید.هر پاسگِه ی که منتقلش می کردن،همونجا یه خیمه وکپری سی خوش دُرُس می کرد و با زن وبچش زندگی می کردن.یادم میاد،یه سالی مُحلِ خدمتش پاسگه ی جفره بید.ئی که سیتون می گم مال زمون شاه بیده ها.شُوِیی که قارچاقی، چیزی
1394/04/01

هیچکی سی هیچکی قبُول نداره

میکانیک کلیل ماشین غومضا داد دِسش گفت:ماشین دُرُس شد.اُما سیت بگم میکانیکی که دَس زده قَد ماشینت ،هیچی حالیش نبیده.ئی آدم بُید برِه فرغون تعمیر کنه نه ماشین.بعد غومضا ماشین روشن کرد از دُم تعمیرگاه اومدیم دَر.گفتم:ننه والله، پات بیل ری گاز
1394/03/29

جوونا چقد سر بزیر شدن...

عزیزه ی میش مختار چن سالن از خونه در نیومده،میگه تو خونه بشینم قیلیون چاق بکنم وسی خوم بکشم بَهزِمِن که بیام دَر، سیل دنیا وروزگار کنم وغصه بخورم از بس آدما عوض شُدَن.سِی میکنی تا هر آدمی پنجاه تا نقاب داره،هرجا میره یه نقابش در میاره میزنه
1394/03/20
ارشیو

اخبــار استـان

عناوین بیشتر

اخبـار ایران و جهان

عناوین بیشتر